Wpływ statusu przewoźnika na terminy przedawnienia roszczeń

Warto posiadać wiedzę jaki jest termin przedawnienia roszczeń w zależności od rodzaju podpisanej umowy – będzie zupełnie inny dla podmiotu posiadającego status przewoźnika i dla podmiotu bez tego statusu.

Status przewoźnika

Status przewoźnika ma podmiot, który zdobył uprawnienia do dokonywania przewozu wymagane przez prawo. Wówczas dany podmiot może legitymować się statusem przewoźnika i zawierana z nim umowa jest umową przewozu. Warunki takiej umowy regulowane są przede wszystkim przez art.774–793 kodeksu cywilnego oraz przez przepisy prawne odnoszące się do odpowiedniej gałęzi transportu (prawo przewozowe i lotnicze oraz kodeks morski). Jeżeli podmiot, z którym zawieramy umowę nie jest przewoźnikiem, ale dokonuje przewozów np. poprzez współpracę z innymi przewoźnikami, wówczas mamy do czynienia z umową o dzieło. W takich przypadkach zupełnie inaczej rozpatrywane są wszystkie kwestie związane z terminami roszczeń.

Termin roszczenia w zależności od rodzaju umowy

Kiedy transport został zrealizowany należycie i wszystko przebiega bez problemów to rodzaj umowy zawartej między podmiotami tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy mamy do czynienia z niewłaściwą realizacją transportu. W takim przypadku każda ze stron ma prawo wystąpić z roszczeniem w stosunku do drugiej strony. W przypadku umowy przewozu przedawnienie roszczenia następuje z upływem jednego roku. Natomiast w przypadku umowy o dzieło termin przedawnienia roszczeń wynosi dwa lata. Jak widać podmioty złączone umową o dzieło mają znacznie dłuższy czas umożliwiający im wnoszenie roszczeń dotyczących np. nieuregulowania należności lub niewłaściwie wykonanego transportu. W przypadku następujących sytuacji czas może mieć bardzo duże znaczenie.

Podsumowując w sytuacjach spornych jednym organem, który może rozstrzygnąć takie wątpliwości jest sąd. W przypadku dobrej argumentacji oraz dokumentacji może on uznać podmiot nie posiadający zezwolenia, koncesji czy odpowiedniego certyfikatu na wykonywanie przewozu jest przewoźnikiem. Oczywiście w zależności od tego, która strona rości sobie prawa np. do zadośćuczynienia podmioty dążą do wykazania że jedna z nich posiada lub nie posiada status przewoźnika. Wówczas rozstrzygniecie może zapewnić tylko sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.